Współpraca

 

Zaproszenie do składania ofert- zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia w ramach konkursu  pn. ”Maluch plus 2017i"

Data zamieszczenia dokumentu: Góra Kalwaria 26.07.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


dotyczące zakupu i dostawy niezbędnego dla  dzieci wyposażenia  żłobka na potrzeby realizacji konkursu „Maluch Plus 2017”.

I. Zamawiający
„Bajkowy Zakątek” Kubicka Pietraszek sp. j ul. Pijarska 23b 05-530 Góra Kalwaria
NIP: 123-122-58-40


II. Tytuł projektu

konkurs „Maluch Plus 2017” moduł 4


III. Program Priorytet, Działanie
Resortowy Program Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3„MALUCH plus 2017”

IV. Nazwa przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa wyposażenia niezbędnego do pierwszego wyposażenia sali dla dzieci ( tj. mebli do sali i szatni, łóżeczek, zabawek) na potrzeby realizacji modułu 4 konkursu  „Maluch Plus 2017 ”.


V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W załączniku  nr 1 do zapytania ofertowego

VI. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
Na dostawę przedmiotu zamówienia przewiduje się 7 dni od dnia podpisania umowy. Wyposażenie  należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – „Bajkowy Zakątek” Kubicka Pietraszek sp. j   ul. Pijarska 23b 05-530 Góra Kalwaria w godzinach pracy placówki (od 07:00 – do 18:00). Zamawiający potwierdzi dostarczenie zamówienia w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 
VII. Termin związania ofertą
Wykonawca zostanie związany ofertą przez 7 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

VIII. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru).

IX. Opis przygotowania oferty. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym odpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.


X. Kryteria wyboru oferty
1.  Kryterium oceny oferty jest: cena (wartość brutto wyrażona w PLN).
2. Punkty za kryterium ceny brutto zostaną przyznane według wzoru:
Cbn/Cba x 100 pkt. = ilość punktów przyznanych w oparciu o kryterium ceny brutto, gdzie:
Cbn - cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia oferty o najniższej cenie brutto
Cba - cena brutto cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia oferty aktualnie ocenianej
Uwaga:
Powyższy ilorazy zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów przyznanych
w oparciu o kryterium ceny brutto.
4. Maksymalną możliwą oceną oferty jest 100 punktów.
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium i najkrótszy termin realizacji. O miejscu i podpisaniu umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

XI. Wykluczenia

1. Z przedmiotowego postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie powyższego należy złożyć:
• oświadczenie - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.


XII. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa 02.08.2017 r. o godz. 10.00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
- listownie na adres: „Bajkowy Zakątek” Kubicka Pietraszek sp.j ul. Pijarska 23b 05-530 Góra Kalwaria
-osobiście w siedzibie firmy: „Bajkowy Zakątek” Kubicka Pietraszek sp.j ul. Pijarska 23b 05-530 Góra Kalwaria
-drogą mailową na adres: bajkowyzakatek@wp.pl

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć Ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych


XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej, oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

XIV Załączniki

Zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Zał.nr 3 Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe